dia_bluve.gif  단열 앵귤러콘텍트 보올 베어링, 조합 앵귤러콘텍트 보올 베어링 (내경 10~17mm)

 

                 

앵귤러 볼 베어링은 비분리 베어링으로 볼과 내 외륜의 접촉점을 연결하는 직선이 레이디얼 방향에 대하여 접촉각을 갖고
있다.
레이디얼 하중과 한쪽 방향의 액시얼 하중을 부하할수 있다.
또 레이디얼 하중이 작용하면 액시얼 분력이 발생하기 때문. 일반적으로 2개를 조합하여 사용한다
 

주요치수 (mm)

호칭번호

d

D

B

r

r1

 10

 26

 8

 0.5

 0.3

 7000 A

 

 26

 8

 0.5

 0.3

 7000 B

 26

 8

 0.5

 0.3

 7000 C

 30

 9

 1

 0.5

 7200 A

 30

 9

 1

 0.5

 7200 B

 30

 9

 1

 0.5

 7200 C

 35

 11

 1

 0.5

 7300 A

 35

 11

 1

 0.5

 7300 B

 35

 11

 1

 0.5

 7300 C

 12

 28

 8

 0.5

 0.3

 7001 A

 

 28

 8

 0.5

 0.3

 7001 B

 28

 8

 0.5

 0.3

 7001 C

 32

 10

 1

 0.5

 7201 A

 32

 10

 1

 0.5

 7201 B

 32

 10

 1

 0.5

 7201 C

 37

 12

 1.5

 0.8

 7301 A

 37

 12

 1.5

 0.8

 7301 B

 37

 12

 1.5

 0.8

 7301 C

 15

 32

 9

 0.5

 0.3

 7002 A

 

 32

 9

 0.5

 0.3

 7002 B

 32

 9

 0.5

 0.3

 7002 C

 35

 11

 1

 0.5

 7202 A

 35

 11

 1

 0.5

 7202 B

 35

 11

 1

 0.5

 7202 C

 42

 13

 1.5

 0.8

 7302 A

 42

 13

 1.5

 0.8

 7302 B

 42

 13

 1.5

 0.8

 7302 C

 17

 35

 10

 0.5

 0.3

 7003 A

 

 35

 10

 0.5

 0.3

 7003 B

 35

 10

 0.5

 0.3

 7003 C

 40

 12

 1

 0.5

 7203 A

 40

 12

 1

 0.5

 7203 B

 40

 12

 1

 0.5

 7203 C

 47

 14

 1.5

 0.8

 7303 A

 47

 14

 1.5

 0.8

 7303 B

 47

 14

 1.5

 0.8

 7303 C